Ulus Baker – vesaire

9   +   3   =  

Ulus Baker

Ulus Baker

Ulus Baker

Sosyolog (1960-2007).