Ulus Baker – vesaire

5   +   9   =  

Ulus Baker

Ulus Baker

Ulus Baker

Sosyolog (1960-2007).