Ulus Baker – vesaire

8   +   6   =  

Ulus Baker

Ulus Baker

Ulus Baker

Sosyolog (1960-2007).