Ulus Baker – vesaire

2   +   2   =  

Ulus Baker

Ulus Baker

Ulus Baker

Sosyolog (1960-2007).